Finančné právo:

Poskytovanie právneho servisu v oblasti Finančného práva zahŕňa najmä:

  • zastupovanie v daňovom konaní podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe a daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov pred daňovými a colnými úradmi

  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov