Konkurzné, vyrovnacie a reštrukturalizačné právo:

Poskytovanie služieb právnej pomoci v oblasti Konkurzného práva zahŕňa najmä:

  • spisovanie veriteľských i dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu

  • prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie

  • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní najmä zastupovanie veriteľov na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore

  • poskytovanie právneho poradenstva dlžníkom / úpadcom v priebehu konkurzného / reštrukturalizačného konania

  • právne poradenstvo súvislosti s oddĺžením fyzickej osoby