Ceny právnej pomoci sú účtované v súlade s advokátskou tarifou (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. v znení nesk. zmien.) s ohľadom na rozsah klientom požadovanej pomoci.

Odmena je vždy primeraná rozsahu poskytnutej právnej pomoci a stanovená vzájomnou dohodou, ktorá predchádza začatiu poskytovania právnej služby..

V jednotlivých prípadoch nie je vylúčené ani dohodnutie odmeny podľa úspechu vo veci. Na takýto postup musia byť na strane klienta alebo s ohľadom na vec vážne dôvody.

Pokiaľ máte dotaz ohľadne odmeny za poskytovanie právnej služby,
kontaktujte nás pre konkrétny prípad.