Právo duševného a priemyselného vlastníctva:

Poskytovanie služieb právnej pomoci v oblasti Práva duševného vlastníctva zahŕňa najmä:

  • vypracovanie a posudzovanie licenčných zmlúv

  • vypracovanie a posudzovanie zmlúv o dielo

  • zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z tvorivej duševnej činnosti