Právo obchodných spoločností a cenných papierov

Poskytovanie služieb právnej pomoci v oblasti práva obchodných spoločností zahŕňa najmä:

  • zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností a ich organizačných zložiek, pričom účasť klienta sa minimalizuje na zadanie vstupných údajov a podpis príslušných dokumentov

  • vypracovanie agendy zmien v obchodných spoločnostiach

  • zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností

  • cezhraničné fúzie

  • transformácie obchodných spoločností na iné právne formy

  • prevody obchodných podielov a akcií v obchodných spoločnostiach

  • likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek

  • pri podávaní návrhov používame zaručený elektronický podpis, čo znižuje náklady klientom vo výške ½ súdnych poplatkov ako i náklady počet rovnopisov listín s úradne osvedčeným podpisom