Konkurzný a reštrukturalizačný správca

Pôsobenie konkurzného a reštrukturalizačného správcu sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z,. o konkurze a reštrukturalizácii.

JUDr. Andrej Jaroš bol zapísaný do zoznamu správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR dňa 1.7.2005

pod značkou správcu S 373

Kancelária správcu sa nachádza v Trenčíne na nám. Sv. Anny 361/20 a úradné hodiny sú v pracovné dni pondelok až piatok od 09.00 -15.00 hod.

Nosnou náplňou činnosti konkurzného správcu je zabezpečenie, spísanie a následné speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu s cieľom kolektívneho uspokojenia veriteľov dlžníka (úpadcu) , ktorí si zákonnom stanoveným spôsobom svoje pohľadávky prihlásia v konkurznom konaní.

Správcovská kancelária sa tiež venuje aj vypracovaniu návrhov na vyhlásenie konkurzu a príprave reštrukturalizačných posudkov s cieľom reštrukturalizácie podnikov a postupného uspokojenia veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

V tejto oblasti klientom poskytujeme aj nasledovné právne služby:

  • právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva (konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie)

  • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní (prieskumné pojednávanie, schôdza konkurzných veriteľov resp. veriteľský výbor)

  • vypracovanie reštrukturalizačných posudkov

  • uplatňovanie pohľadávok v konkurznom/reštrukturalizačnom konaní

  • zastupovanie v konaniach vyvolaných (incidenčné a excidančné konania) resp. súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou