Vymáhanie pohľadávok a inej sporovej agendy:

  • správa a vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti

  • spisovanie predsporových pokusov o zmier

  • inkaso pohľadávok

  • vypracovanie žalôb / návrhov na vydanie platobného rozkazu

  • zastupovanie v súdnych konania o zaplatenie peňažnej sumy