Podnikatelia (fyzické ako aj právnické osoby) so sídlom v Slovenskej republike, postihnutí následkami pandémie COVID-19, budú môcť od 12.mája 2020 požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany.

 

O dočasnú ochranu bude možné žiadať prostredníctvom na to určeného elektronického formulára Ministerstva spravodlivosti SR. Podnikatelia – fyzické osoby budú môcť podať žiadosť výnimočne aj písomne.

 

O dočasnú ochranu je oprávnený požiadať podnikateľ za účelom dočasnej ochrany v prípade ak u podnikateľa:

došlo k značnému zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značnému poklesu tržieb, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku

k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,

ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,

k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,

vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,

v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,

v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,

vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok

Informácia o podnikateľoch pod dočasnou ochranou bude zverejnená v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana bude trvať do 1. októbra 2020, pričom vláda SR môže trvanie dočasnej ochrany predĺžiť až do konca roka 2020.

Obsahom dočasnej ochrany je

ochrana podnikateľov pred veriteľskými návrhmi na konkurz

odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz

prerušenie exekúcií po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti)

nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.

zákaz započítania spriaznených pohľadávok

zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho s pandémiou a neohrozujúceho zmluvného partnera

predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou

možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku

podpora financovania čerstvým kapitálom

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

 

Porušenie povinnosti podnikateľov, ktorý sú v dočasnej ochrane má za následok právnu neúčinnosť ich úkonov (odporovateľnosť priamo zo zákona).

 

V prípade Vášho záujmu o poskytnutie dočasnej ochrany súdom sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu, ktorá je pripravená Vám poskytnúť právnu pomoc.

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš spol. s r.o.

  • Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
  • 032 640 17 60
  • 032 640 17 59