• registrácia klienta v registri partnerov verejného sektora vrátane prípravy potrebných dokumentov
  • identifikácia konečných užívateľov výhod partnerov verejného sektora a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa zákonných požiadaviek

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Právo nehnuteľností

Vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie

Register partnerov verejného sektora

Konkurz a reštrukturalizácie