• príprava pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv
  • kolektívne vyjednávanie
  • vypracovanie interných pracovnoprávnych predpisov v podniku klienta
  • príprava právnych podkladov pre agentúrnej zamestnávanie
  • ukončovanie pracovného pomeru vrátane poradenstva ohľadne hromadného prepúšťania

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Právo nehnuteľností

Vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie

Register partnerov verejného sektora

Konkurz a reštrukturalizácie