• zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
  • príprava dokumentov pre reštrukturalizáciu spoločnosti
  • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
  • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácie
  • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
  • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzi veriteľov a veriteľských výboroch
  • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Právo nehnuteľností

Vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie

Register partnerov verejného sektora

Konkurz a reštrukturalizácie