• komplexné prebratie sporu a zabezpečenie efektívneho súdneho vymoženia pohľadávok vrátane zastupovania pred súdmi
  • zastupovanie pred exekútorským úradom

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Právo nehnuteľností

Vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie

Register partnerov verejného sektora

Konkurz a reštrukturalizácie